Forfatter: Tor Alrik Dahl

Langesund folkebad historie fra gamle dager

«Dusj-bad er verre en Pandemi»!!

Arbeide i Sjømannsforeningens Historiske Arkiv går som normalt selv i disse corona-tider. Vi har fått i gave en del gamle aviser, både Langesund Blad og Porsgrunns Dagblad. Her kommer ett innlegg, intervju med Bademester Ellefsen på Langesund Folkebad fra 24. februar 1934.

20 år senere – i 1954 var min far Henry Hansen, valgt inn som formann i kommunens «Helseråd». Han fikk rapportert «Problemer på Folkebadet». Det var observert hull i veggen mellom et av badene. Hullet var laget på «damedagen» for bading.

Bademesteren var sjenerøs og det hendte at han slapp inn mannfolk på «damedagen», spesielt skittene arbeidere som kom fra en særlig drittjobb på verkstedet.

Etter en tid fant man synderen og han ble da innkalt til Lensmannen. «Lever drillen tilbake til snekkerverkstedet hvor du tok han og forsett å bad i vaskevannsfatet» var budskapet til synderen. Det hadde vel ikke gått i dag!  Så var denne saken løst!!

Klipp fra Langesund Blad
Filed under: Artikler, Bilder og historier

Rapport fra Huskomiteen

RAPPORT TIL STYRET FRA HUSKOMITEEN FOR ÅRET 2019

1. Sammensetning av Huskomiteen 2019.

Leder: Leif V. Hansen Medlemmer: Thor Næss, Tor Alrik Dahl og Allan Simonsen

2. Aktiviteter2019

a) Januar
Ble kjøpt inn 48 nye drammeglass på anmodning fra Festkomiteen. Pris: kr. 759,-
Ble kjøpt inn 2 lommelykter som er plassert ved «brannteppe».

b)Mars
Nytt kjøleskap for 2. etasje ble kjøpt inn etter Styrets godkjenning da det gamle var defekt.
Pris: kr. 3.499,-

c) April
Dugnad avholdt 08.04.19.
Det var dessverre særdeles dårlig oppmøte(kun medlemmer av Huskomiteen).
Ble raket og ryddet i hagen etter vinteren, skiftet noen stakitter etc.

g) Oktober
Enkel dugnad 26.10. utført av Huskomiteen som omfattet generell rydding utvendig og rep. av gjerde.

Ble satt lås på fryseskap da det dessverre er registrert at frosne kjøttvarer har forsvunnet. Leit vi må gjøre sånne tiltak.

h) November
Jørn Wenaas sammen med undertegnede hadde HMS Internkontroll i våre lokaler og utleieleilighet 21.11.19.
Alt funnet i orden og ingen anmerkninger.

i)Desember
Valgbryteren på kontrollpanelet til kombidamperen ble registrert defekt. Klarte å få den til å fungere med noe improvisasjon i forbindelse med julemiddagen. Har bestilt ny valgbryter fra BeHa Hedo som igjen bestiller den fra Italia.
Den kan ha blitt ødelagt i forbindelse med utleie sist sommer da vi fant kombidamperen full av smeltet plast. Vi hadde litt av en jobb for å få det rent igjen. For å unngå lignende i fremtiden har vi satt opp skilt som sier at denne kun skal brukes etter avtale med utleier.

3. Generelt

Huskomiteens medlemmer har gjennom sommerhalvåret utført generell vedlikehold av den lille hageflekken vår i form av gressklipping, raking og fjerning av søppel som vi fra tid til annen er plaget av når vi holder til i «city center».

4. TotalekostnaderHuskomiteen2019

Totale kostnader iflg. denne rapporten pluss noen «småutlegg» beløper dette seg til ca. kr. 5.000,- mot kr. 40.000,- i 2018.
Kostnadene til dette som er generelt vedlikehold og utskifting av defekt utstyr, vil naturlig variere fra år til år og vil ikke alltid være forutsigbart.

5. Aktiviteter2020

Har foreløpig ikke helt konkrete planer for 2020 utover det generelle, men nevner likevel stikkord som:
-Permanent el. opplegg til nyinstallert dataanlegg på Historisk arkiv -Maling/ vask av gjerde

-Hageflekken
-Nytt belegg i trapp til 2. etasje
-Oppgradere/ pusse opp utvendige skilt
Regner med det nye Styret vil være med å bestemme dette da det er et kostnadsspørsmål.

Filed under: referatTagged with:

Rapport fra historisk arkiv

RAPPORT TIL STYRET FRA LEDER AV HISTORISK ARKIV 2019

 1. DET MESTE AV FORENINGENS ARKIVVERDIGE HISTORISKE MATERIALE ER REGISTRERT ELEKTRONISK PÅ ET OVERORDNET NIVÅ.
 2. I 2019 HAR HISTORISK ARKIV FÅTT HENSIKTSMESSIG ELEKTRONISK UTSTYR TIL DISPOSISJON I «GARASJEN». DETTE INNEBÆRER AT EN KAN REGISTRER ARKIVVERDIG MATERIALE ELEKTRONISK PÅ ET MER DETALJERT NIVÅ. I TILLEGG FORENKLES ARBEIDET MED ARKIVET BETRAKTELIG. DET VIL BLI LETTERE Å SVARE PÅ HENVENDELSER OG Å HOLDE KONTAKT MED ANDRE LOKALHISTORISKE MILJØER.
 3. I 2019 HAR VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VÆRT Å FÅ TILRETTELAGT I ELEKTRONISK FORMAT EN REKKE LOKALHISTORISKE BERETNINGER. ÅRSSKRIFTER MED LOKALHISTORISK MATERIALE FRA NÆRE FARVANN FORELIGGER NÅ FRA 2009 TIL 2019. NÆRMERE 350 ARTIKLER OM SJØFARTEN OG SJØLIVET ER DOKUMENTERT ELEKTRONISK FREM TIL 2019. DE FLESTE MED LOKALHISTORISK INNHOLD.
 4. FORENINGEN HAR I 2019 MED GLEDE OG TAKK MOTTATT FLERE INTERESSANTE GAVER. OVERSIKT OVER EN REKKE GAVER TIL OG MED 2019 FINNES I ARKIVET. CA. 300 BØKER ER PR. 2019 REGISTRERT ELEKTRONISK OG I EGET BOKARKIV. HISTORISK ARKIV TAKKER FOR ALLE GAVER. VI HAR GOD PLASS I ARKIVET TIL FLERE GAVER.
 5. ALT ELEKTRONISK MATERIALE REGISTRERT FREM TIL 2019 ER LAGT INN PÅ MINNEPINNER SOM LIGGER I BANKBOKS I SKAGERRAK SPAREBANK. DET ER BACK-UP HOS LEDER FOR HISTORISK ARKIV.
 6. LEDER FOR HISTORISK ARKIV – KNUT BJERKE HAR HOLDT FLERE FOREDRAG OM LOKALHISTORISKE TEMA I 2019. PRIORITERINGER SOM ER GJORT I 2019 ER HISTORIER OM VÅRE KRIGSSEILERE, BÅDE DE SOM OMKOM PÅ HAVET OG DE SOM SEILTE I HANDELSFLÅTEN GJENNOM ALLE KRIGSÅR OG SOM OPPLEVDE GRUSOMME HENDELSER PÅ HAVET.
 7. NÅR DET GJELDER DET HISTORISKE ARKIV FOR 2019 GJENSTÅR EN REKKE AKTIVITETER MED REGISTRERING AV HISTORISK DOKUMENTASJON OG UTSTYR.
 8. SAMARBEIDET FORTSETTER MED BAMBLE HISTORIELAG OG LANGESUNDSFJORDENS KYSTLAG. KNUT BJERKE HAR BIDRATT MED EN ARTIKKEL I BAMBLE HISTORIELAGS ÅRSSKRIFT FOR 2019. FORENINGEN SAMARBEIDER MED KYSTLAGET OM ET LOKALHISTORISK HEFTE/BOK I FORBINDELSE MED LOSVESENETS 300 ÅRS JUBILEUM I 2020 – «LOS300 PROSJEKTET».
 9. HISTORISK ARKIV HAR HATT REKORD MED HENSYN TIL FORESPØRSLER TIL ARKIVET. MER ENN 55 HENVENDELSER HAR MEDFØRT ET BETYDELIG ARBEIDE TIL Å FINNE KILDER OG INFORMASJON OM SJØFARTSHISTORIE OG SJØFOLK. DETTE ARBEIDET FORTSETTER INN I 2020.
 10. ÅRSSKRIFTFRAHISTORISKARKIV2019(DEL-1OGDEL-2)ERUTARBEIDETOGFOREFINNES I ARKIVET. HENSIKTEN MED ÅRSSKRIFTET ER Å DOKUMENTERE NÆRMERE HISTORISK ARKIVS AKTIVITETER OG GI INFORMASJON OM HVA SOM ER PRESENTERT PÅ VÅRE INTERNETTSIDER TIL DE AV MEDLEMMENE SOM IKKE HAR INTERNETT. ÅRSSKRIFTET FOR 2019 INNEHOLDE 30 LOKALHISTORISKE BERETNINGER FRA FORSKJELLIGE BIDRAGSYTERE. MAPPENE ER OGSÅ LAGRET ELEKTRONISK.
 11. LEDER FOR HISTORISK ARKIV OPPFORDRER MEDLEMMER TIL Å KOMME MED LOKALHISTORISKE BERETNINGER OM SJØLIVET OG SJØFARTEN. JEG BISTÅR GJERNE ENHVER BIDRAGSYTER MED Å TILPASSE OG REDIGERE INFORMASJONEN ELEKTRONISK.
 12. GAVER TIL HISTORISK ARKIV I FORM AV BØKER, BILDER, MALERIER ELLER UTSTYR MED NÆR TILKNYTNING TIL SJØEN OG SJØLIVET, MOTTAS MED TAKK OG VIL BLI BEHØRIG REGISTRERT I ARKIVET OG TATT VARE PÅ BL.A. MED TANKE PÅ FREMTIDIGE PRESENTASJONER, UTSTILLINGER ETC.LANGESUND, 31. DESEMBER 2019KNUT BJERKE
  LEDER FOR FORENINGENS HISTORISKE ARKIV
  VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2019:
  A. LANGESUND OG OMEGNS SJØMANNSFORENING – ÅRSSKRIFT FOR 2019.INNHOLDSFORTEGNELSE – DEL-2 HISTORISKE BERETNINGER.

page1image32849088

1

Filed under: referatTagged with:

Styrets Årsberetning Godkjent på GF 95 2020

ÅRSBERETNING 2019
Til Generalforsamlingen 24. januar 2020

Minnemarkering
Siden forrige Generalforsamling har to av våre medlemmer gått bort.:

Alf Marino Grønnset og Bjørn Lauritzen Foreningen har sendt bårebukett til bisettelsene.

Foreningen
Som vanlig for Generalforsamlinger minner vi om formål og krav for vår ærverdige forening:
§1 i foreningens lover:
«Foreningen har til formål å arbeide for sjøfartens og sjømannsstandens interesser, og hevde standens verdighet og rettigheter i samfunnet. Foreningen er helt upolitisk. Foreningen skal også arbeide for å knytte sammen sjøfolk og sjøfartsinteresserte, samt virke for å bevare og utbedre kunnskap om lokal og nasjonal sjøfartshistorie.»
§2 i foreningens lover, utdrag:
«Ethvert medlem av foreningen er forpliktet til å påta seg verv.»

Foreningen eier eiendommen Kongshavns gt. 7, 3970 Langesund. Foreningen hadde pr. 31.12.2019, 83 medlemmer.

page1image1151104 page1image1150528

Styret som ble valgt på generalforsamling den 25. januar 2019 har vært følgende:

Formann: Nestformann: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamann: Varamann:

Lasse Lassen
Per Flåthe
Ola Aas
Leif Vidar Hansen Jørn Wenaas Trygve Thorstensen Thor Næss

Svein Giskemo

Virksomheten 2019.
Aktiviteter, foreningens drift:
Året 2019 har vært et aktivt og hyggelig år for vår forening.
Det har i året blitt avholdt en ordinær generalforsamling fredag den 25. januar, 10 ordinære styremøter og 1 ekstraordinært styremøte,
9 spiseaftener, 7 temaaftener og 2 medlemsmøter.
Og som vanlig åpent hus den 17. mai.
Kfr. Referater som er distribuert til samtlige medlemmer.

Torsdag den 2. mai fikk vi celebert besøk:
Venner fra Fredrikstad Sjømannsforening ankom på formiddagen med egen buss.
Programmet omfattet rusletur i byen med besøk av Kystlagets lokaler og samlinger, Cudrios sjøbod med historiske samlinger, besøk på «Huset» med foredrag om vår forenings historie og aktiviteter ved Knut Bjerke. Avslutning med lunsj på Victoria.
Ærverdige Fredrikstad Sjømannsforening er også spesiell i og med at de har kjøpt en gammel kirke som menigheten ikke lenger hadde bruk for, og avholder sine møter og arrangementer der. Vår forening planlegger derfor å avlegge dem er besøk i løpet av sommerhalvåret 2020.

Sjøfolkas minnedag ble i år arrangert av Skien Sjømannsforening søndag den 8. september.
Et tradisjonelt hyggelig og minnerikt arrangement til ære for våre kolleger som ble borte på havet.

Gudstjeneste i Skien Kirke, med etterfølgende samling og middag i foreningens særdeles hyggelige lokaler på bryggene i Skien.
Knut, Thor og Lasse deltok der.

Cruise med Fjordline ble gjennomført i mai. Mandag den 13. mai gikk 24 forventningsfulle medlemmer inkl. ledsagere og egne trubadurer om bord i M/S Stavangerfjord for cruising Skagerak og Norskekysten.

page2image1480704 page2image1483776

Med maxvær, sang og musikk seilte vi nordover i Vestlandets skjærgård, med panoramautsikt retning Bergen. En uforglemmelig seilas.

Onsdag den 31 oktober arrangerte vi «sangkveld» med ledsagere på «Huset».
John Bråthen, Roy Lundquist, John Ørvik og Jan Dørdal akompagnerte på gitar og alle sang.

Meget vellykket arrangement som vi tar opp igjen i 2020.

Losvesenets 300 årsjubileum i 2020.01.07 (stiftet 29.4.1720): Langesundsfjorden Kystlag har invitert vår forening til å være med på markeringen av 300 års jubileet, som f eks kan finne sted under kystkulturuka 2020. Kystlaget tar på seg lederjobben ifm arrangementet og ønsker at Sjømannsforeningen inngår i en prosjektgruppe. Losoldermannen støtter prosjektet. Knut Bjerke og Jan-Willy Johansen deltar fra vår forening. Arbeidet er allerede satt igang med å utvikle et lokalhistorisk hefte/bok o.a.

En av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at alle medlemmer føler seg vel og trives. Målet har også vært at alle skal være godt informert om det som skjer i foreningen. Viktig i så henseende er at referater fra møter og andre anledninger blir fulgt opp og distribuert til samtlige medlemmer, primært på e-mail og ellers via vår ombringer liste til de medlemmer som ikke har e-mail.
Dersom det er noe som er glemt, så er det viktig at det gis tilbakemelding / ros og ris til styret
En medvirkende årsak til økt trivsel er de nye lokalene som samler flere på tema- og spiseaftener.
Dugnad er også en trivselsfaktor og bør således annonseres til alle på forhånd.
La året 2020 bli et særdeles godt år for foreningen. Støtt opp å ta aktiv deltagelse i komiteer og dugnader. Vi skal ha en positiv holdning til byens mest ærverdige forening! Det er all grunn til å være stolt av å være en av foreningens medlemmer.

Deltagelsen i Langesund Turistservice ble igjen en suksess for vår forening. Også i 2019 har det imponerende mange fra vår forening som har stillt opp på vakt. Dette genererte et økonomisk tilskudd til foreningen på kr. 20.000
All ære til medlemmene! Denne tjenesten for turist- og kulturbyen Langesund fortsetter i 2020

Vi har også fått tilbake momskompensasjon for deler av våre hus utgifter med kr 16.291 Dette er et resultat av kasserer Ola Aas sin innsats og innsikt i lovverket.
Videre har vi mottatt driftstilskudd kr. 5.000 fra Rederiforbundet.

Vår forening har et hyggelig samarbeid med Langesundsfjorden kystlag og Langesund velforening om engasjement for å sommeråpne og betjene Cudrio Sjøbod.
Knut Bjerke, som sjømannsforeningens representant følger opp dette.

Prosjekt:
Som kjent så opphører undervisningen ved Croftholmen videregående skole i nær framtid. (2020-21) og Telemark Fylkeskommune søker å kvitte seg med eiendommen.
Fra folkeopinionen signaliseres det at denne eiendommen burde/må sikres for almen tilgjengelighet i framtida. Så vidt oss bekjennt foreligger det også klausuler ved tidligere eiendomsoverdragelser som går på at eiendommen skal øremerkes for maritim virksomhet, drift og undervisning.
Høsten 2017 inviterte Kystlaget, Langesund Vel og Sjømannsforeningen til møte om Croftholmen. Møtet ble avholdt 22.11.2017 hvor det ble enighet om at sjømannsforeningen skulle lodde stemningen i maritime miljøet ang. Croftholmen i framtida.
Som følge av dette fikk LoOS, våren 2018 mandat fra Maritime 5 Telemark om å vurdere muligheter for framtidig virksomhet på holmen. Knut Bjerke og undertegnede brukte våren 2018 på å sette opp en
relativt omfattende rapport hvilken ble oversendt M5T den 20. juni.
LoOS anså dette som avsluttet oppdrag og stillte saken i bero.
Nå er det imidlertid krefter, bl.a. Langesundsfjordens Kystlag, som er utålmodige og som frykter at Croftholmen kan bli solgt til private interesser og at eiendommen derved kan bli stengt for almen tilgjengelighet.
Prosjektet er derfor, til en viss grad blitt videreført i løpet av våren 2019 med LoOS som sentral aktør. Vi, LoOS, har mast på Bamble kommune, uten å ha fått den helt store responsen. Før nå, senhøstes 2019, da det ble arrangert et informasjonsmøte på Croftholmen. BK har utnevnt en kontaktperson som skal arbeide videre med bevaring av Croftholmen og fra vedkommende ble det opplyst at det skulle bli satt fokus på saken straks over nyttår.
Så får vi håpe at det ikke bare blir med «praten»

page4image1464704

T emaaftener:
Det ble i 2019 arrangert 7 temaaftener. Foredragene ble besøkt i varierende grad fra 15 til 35 medlemmer. Foredragsholderne var for det meste eksterne, men også egne krefter bidro. Temaaftenene har i flere år vært et viktig bidrag til foreningens profil og innhold. Det er derfor et sterkt ønske om at medlemmene bidrar med forslag til temaer som passer inn. Og ikke minst, møt opp på temaaftenene.
Leif V. Hansen, Rolf Formo og Tor A Dahl har også i år vært de styrende for å sørge for at vi har fått gode temaaftener.

Historisk arkiv:
Historisk arkiv er ledet av Knut Bjerke. I foreningens nye lokaler for historisk arkiv og eiendeler, har Knut sørget for en imponerende oppdatering og systematisering av foreningens historikk og eiendeler. I tillegg er det oppdatert historikk over sjøfartshistorie i våre nærområder. Per Flåthe og Knut har etter mandat fra styret stått for innkjøp og montering av hensiktsmessig elektronisk utstyr til disposisjon i «Garasjen»
Se for øvrig egen rapport fra leder Historisk Arkiv.

Web redaksjon – Hjemmesidene:
Web redaktør Tor A Dahl har siden august 2018 fungert som redaktør av vår hjemmeside. Den er nå meget godt innarbeidet, 10 år etter at Trygve Torstensen startet opp arbeidet.
Sidene er besøkt av personer fra fjernt og nært.
Redaksjonen er kontinuerlig oppdatert på det som skjer i foreningen, og legger ut det som anses som nødvendig og aktuelt.
Oppfordring til medlemmene om å benytte hjemmesiden, og ikke minst være bidragsyter til stoff dersom de har «noe på hjertet».

Huskomiteen
Huskomiteen har også i år bestått av: leder Leif Vidar Hansen, medlemmer Thor Næss, Tor A. Dahl og Allan Simonsen.
Det ble avholdt vårdugnad den 8. april. Dessverre særdeles dårlig oppmøte,
kun medlemmer av Huskomiteen. Så dette må bli bedre. Høstdugnad utført den 26. oktober.
Komiteen gjør en utmerket jobb og følger opp når noe melder seg. Se for øvrig komiteens rapport til styret.

Festkomiteen
Festkomiteen har bestått av 9 medlemmer, ledet av Helge Nilsen..

page5image1511360 page5image1511552 page5image1511744 page5image1511936 page5image1512128

Komiteen gjør en fremragende jobb også med å holde lokalene i topp stand. Det er ingen tvil om at spiseaftener er meget høyt verdsatt av medlemmene og når vi nå har langt bedre plass så har frammøte økt. Serverings og bordsettings rutiner i vår nye flotte spisesal i 1. etg. har vært under utvikling og har vel nå funnet sin form. Både frammøte og stemning under spiseaftenene våre tyder på at vi er på rett spor.

Det er viktig at alle er klar over at det å forberede og gjennomføre en spiseaften krever ganske mye forberedelser og etterarbeid.

Regnskap/budsjett
Regnskap er ført av vår kasserer Ola Aas, og viser for året 2019 et driftsresultat stort kr 110.817
For årets regnskap henvises til den økonomiske oversikten fra kasserer.

Regnskapet er revidert av
Roy Lundquist og Hans Petter Wærvågen.

Miljø
Det er ikke registrert at foreningens virksomhet forurenser miljøet.

HMS
Foreningens HMS-koordinator er Jørn Wenaas.
Sisste HMS kontroll ble gjennomført av ham og Leif Vidar Hansen den 21. november 2019.

Vold/Langesund den 7. januar 2020 f. styret
Lasse Johan Lassen
Formann

Filed under: referat