Kategori: referat

Besøk på Såstein

Hos Christian på Såstein, av Per Flåte

Da Christian Rignes gikk til anskaffelse av Såstein og valgte å gjøre utbedringer, tok han i mot våre velmente råd og vink, fra gutta på Victoria.. Søndag 27. juni honorerte han denne hjelpen gjennom å invitere dette selvutnevnte oldermannslaget til kaffe og vafler.

Gutta ble behørig hentet på maritimt vis med båt fra Dampskipskaia, og raskt fraktet ut til dette paradiset som Såstein har utviklet seg til å bli for familien Ringnes.

Det hersker ingen tvil om at Christian Ringnes og hans kone Lotte har rustet opp bebyggelsen der ute på en meget omfattende måte, men likevel klart å beholde de grunnleggende prinsippene fra den gangen skipsreder H.P. Jacobsen utviklet øya til sitt ferieparadis. Det vil si, det er færre bygninger, men til gjengjeld er disse blitt mer i tråd med omgivelsene.

Christian RIngnes understreker sterkt i sine ord, når han snakker om gode innspill og klare rammer, at uten Henry Hvalvik fra Bamble kommune, entreprenøren og byggeleder Tim Kronborg, ville den omfattende renoveringen bygningene trolig tatt lenger tid og ikke fått den kvaliteten som var ønsket.

Kommunen ønsket bygninger revet og flyttet, dette ble etterkommet. Til gjengjeld kunne Ringnes få bygge ut de gjenværende.

En helt spesiell detalj som trolig vil glede de mange som tenker på naturen der ute, er at familien Ringnes har bevart busk og kratt framfor å rydde vekk alt og legge svabergene bare. Han forteller at det var et klart mål fra starten av at det aller meste skulle få være, slik det har vært i mange år. Tross bruk av store tunge anleggsmaskiner bærer ikke naturen spor etter dette. Det ble benyttet matter og dekke, dersom maskinene måtte utenfor den slagne sti.

Rundturen på eiendommen ble en inspirerende og flott opplevelse for alle de som tidligere har besøkt øye. Noe som absolutt gjorde seg gjeldende under samtalen, avbrutt av slurper av kaffe og tygging av vafler.

Gjestene kunne naturligvis ikke avlegge dette vertskapet et besøk uten å yte noe tilbake. Knut Bjerke overrakte LoOS crest og inviterte Lotte og Christian Ringnes ( som de aller første offisielle gjester) til LoOS 100-årsjubileum.

Som den naturlig beskjedne flokken fra Langesund var valgte vi å avslutte besøket etter at en anstendig tid hadde gått. Ringnes fraktet oss på eksemplarisk vis tilbake til Dampskipskaia, og kunne der virkelig bevise at han mestrer de maritime kunnskaper på en god måte. Det ble en hyggelig og minneverdig dag for alle deltakere.

Per Flåthe

Filed under: Artikler, Bilder og historier, referat

Rapport fra Huskomiteen

RAPPORT TIL STYRET FRA HUSKOMITEEN FOR ÅRET 2019

1. Sammensetning av Huskomiteen 2019.

Leder: Leif V. Hansen Medlemmer: Thor Næss, Tor Alrik Dahl og Allan Simonsen

2. Aktiviteter2019

a) Januar
Ble kjøpt inn 48 nye drammeglass på anmodning fra Festkomiteen. Pris: kr. 759,-
Ble kjøpt inn 2 lommelykter som er plassert ved «brannteppe».

b)Mars
Nytt kjøleskap for 2. etasje ble kjøpt inn etter Styrets godkjenning da det gamle var defekt.
Pris: kr. 3.499,-

c) April
Dugnad avholdt 08.04.19.
Det var dessverre særdeles dårlig oppmøte(kun medlemmer av Huskomiteen).
Ble raket og ryddet i hagen etter vinteren, skiftet noen stakitter etc.

g) Oktober
Enkel dugnad 26.10. utført av Huskomiteen som omfattet generell rydding utvendig og rep. av gjerde.

Ble satt lås på fryseskap da det dessverre er registrert at frosne kjøttvarer har forsvunnet. Leit vi må gjøre sånne tiltak.

h) November
Jørn Wenaas sammen med undertegnede hadde HMS Internkontroll i våre lokaler og utleieleilighet 21.11.19.
Alt funnet i orden og ingen anmerkninger.

i)Desember
Valgbryteren på kontrollpanelet til kombidamperen ble registrert defekt. Klarte å få den til å fungere med noe improvisasjon i forbindelse med julemiddagen. Har bestilt ny valgbryter fra BeHa Hedo som igjen bestiller den fra Italia.
Den kan ha blitt ødelagt i forbindelse med utleie sist sommer da vi fant kombidamperen full av smeltet plast. Vi hadde litt av en jobb for å få det rent igjen. For å unngå lignende i fremtiden har vi satt opp skilt som sier at denne kun skal brukes etter avtale med utleier.

3. Generelt

Huskomiteens medlemmer har gjennom sommerhalvåret utført generell vedlikehold av den lille hageflekken vår i form av gressklipping, raking og fjerning av søppel som vi fra tid til annen er plaget av når vi holder til i «city center».

4. TotalekostnaderHuskomiteen2019

Totale kostnader iflg. denne rapporten pluss noen «småutlegg» beløper dette seg til ca. kr. 5.000,- mot kr. 40.000,- i 2018.
Kostnadene til dette som er generelt vedlikehold og utskifting av defekt utstyr, vil naturlig variere fra år til år og vil ikke alltid være forutsigbart.

5. Aktiviteter2020

Har foreløpig ikke helt konkrete planer for 2020 utover det generelle, men nevner likevel stikkord som:
-Permanent el. opplegg til nyinstallert dataanlegg på Historisk arkiv -Maling/ vask av gjerde

-Hageflekken
-Nytt belegg i trapp til 2. etasje
-Oppgradere/ pusse opp utvendige skilt
Regner med det nye Styret vil være med å bestemme dette da det er et kostnadsspørsmål.

Filed under: referatTagged with:

Rapport fra historisk arkiv

RAPPORT TIL STYRET FRA LEDER AV HISTORISK ARKIV 2019

 1. DET MESTE AV FORENINGENS ARKIVVERDIGE HISTORISKE MATERIALE ER REGISTRERT ELEKTRONISK PÅ ET OVERORDNET NIVÅ.
 2. I 2019 HAR HISTORISK ARKIV FÅTT HENSIKTSMESSIG ELEKTRONISK UTSTYR TIL DISPOSISJON I «GARASJEN». DETTE INNEBÆRER AT EN KAN REGISTRER ARKIVVERDIG MATERIALE ELEKTRONISK PÅ ET MER DETALJERT NIVÅ. I TILLEGG FORENKLES ARBEIDET MED ARKIVET BETRAKTELIG. DET VIL BLI LETTERE Å SVARE PÅ HENVENDELSER OG Å HOLDE KONTAKT MED ANDRE LOKALHISTORISKE MILJØER.
 3. I 2019 HAR VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VÆRT Å FÅ TILRETTELAGT I ELEKTRONISK FORMAT EN REKKE LOKALHISTORISKE BERETNINGER. ÅRSSKRIFTER MED LOKALHISTORISK MATERIALE FRA NÆRE FARVANN FORELIGGER NÅ FRA 2009 TIL 2019. NÆRMERE 350 ARTIKLER OM SJØFARTEN OG SJØLIVET ER DOKUMENTERT ELEKTRONISK FREM TIL 2019. DE FLESTE MED LOKALHISTORISK INNHOLD.
 4. FORENINGEN HAR I 2019 MED GLEDE OG TAKK MOTTATT FLERE INTERESSANTE GAVER. OVERSIKT OVER EN REKKE GAVER TIL OG MED 2019 FINNES I ARKIVET. CA. 300 BØKER ER PR. 2019 REGISTRERT ELEKTRONISK OG I EGET BOKARKIV. HISTORISK ARKIV TAKKER FOR ALLE GAVER. VI HAR GOD PLASS I ARKIVET TIL FLERE GAVER.
 5. ALT ELEKTRONISK MATERIALE REGISTRERT FREM TIL 2019 ER LAGT INN PÅ MINNEPINNER SOM LIGGER I BANKBOKS I SKAGERRAK SPAREBANK. DET ER BACK-UP HOS LEDER FOR HISTORISK ARKIV.
 6. LEDER FOR HISTORISK ARKIV – KNUT BJERKE HAR HOLDT FLERE FOREDRAG OM LOKALHISTORISKE TEMA I 2019. PRIORITERINGER SOM ER GJORT I 2019 ER HISTORIER OM VÅRE KRIGSSEILERE, BÅDE DE SOM OMKOM PÅ HAVET OG DE SOM SEILTE I HANDELSFLÅTEN GJENNOM ALLE KRIGSÅR OG SOM OPPLEVDE GRUSOMME HENDELSER PÅ HAVET.
 7. NÅR DET GJELDER DET HISTORISKE ARKIV FOR 2019 GJENSTÅR EN REKKE AKTIVITETER MED REGISTRERING AV HISTORISK DOKUMENTASJON OG UTSTYR.
 8. SAMARBEIDET FORTSETTER MED BAMBLE HISTORIELAG OG LANGESUNDSFJORDENS KYSTLAG. KNUT BJERKE HAR BIDRATT MED EN ARTIKKEL I BAMBLE HISTORIELAGS ÅRSSKRIFT FOR 2019. FORENINGEN SAMARBEIDER MED KYSTLAGET OM ET LOKALHISTORISK HEFTE/BOK I FORBINDELSE MED LOSVESENETS 300 ÅRS JUBILEUM I 2020 – «LOS300 PROSJEKTET».
 9. HISTORISK ARKIV HAR HATT REKORD MED HENSYN TIL FORESPØRSLER TIL ARKIVET. MER ENN 55 HENVENDELSER HAR MEDFØRT ET BETYDELIG ARBEIDE TIL Å FINNE KILDER OG INFORMASJON OM SJØFARTSHISTORIE OG SJØFOLK. DETTE ARBEIDET FORTSETTER INN I 2020.
 10. ÅRSSKRIFTFRAHISTORISKARKIV2019(DEL-1OGDEL-2)ERUTARBEIDETOGFOREFINNES I ARKIVET. HENSIKTEN MED ÅRSSKRIFTET ER Å DOKUMENTERE NÆRMERE HISTORISK ARKIVS AKTIVITETER OG GI INFORMASJON OM HVA SOM ER PRESENTERT PÅ VÅRE INTERNETTSIDER TIL DE AV MEDLEMMENE SOM IKKE HAR INTERNETT. ÅRSSKRIFTET FOR 2019 INNEHOLDE 30 LOKALHISTORISKE BERETNINGER FRA FORSKJELLIGE BIDRAGSYTERE. MAPPENE ER OGSÅ LAGRET ELEKTRONISK.
 11. LEDER FOR HISTORISK ARKIV OPPFORDRER MEDLEMMER TIL Å KOMME MED LOKALHISTORISKE BERETNINGER OM SJØLIVET OG SJØFARTEN. JEG BISTÅR GJERNE ENHVER BIDRAGSYTER MED Å TILPASSE OG REDIGERE INFORMASJONEN ELEKTRONISK.
 12. GAVER TIL HISTORISK ARKIV I FORM AV BØKER, BILDER, MALERIER ELLER UTSTYR MED NÆR TILKNYTNING TIL SJØEN OG SJØLIVET, MOTTAS MED TAKK OG VIL BLI BEHØRIG REGISTRERT I ARKIVET OG TATT VARE PÅ BL.A. MED TANKE PÅ FREMTIDIGE PRESENTASJONER, UTSTILLINGER ETC.LANGESUND, 31. DESEMBER 2019KNUT BJERKE
  LEDER FOR FORENINGENS HISTORISKE ARKIV
  VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2019:
  A. LANGESUND OG OMEGNS SJØMANNSFORENING – ÅRSSKRIFT FOR 2019.INNHOLDSFORTEGNELSE – DEL-2 HISTORISKE BERETNINGER.

page1image32849088

1

Filed under: referatTagged with:

Styrets Årsberetning Godkjent på GF 95 2020

ÅRSBERETNING 2019
Til Generalforsamlingen 24. januar 2020

Minnemarkering
Siden forrige Generalforsamling har to av våre medlemmer gått bort.:

Alf Marino Grønnset og Bjørn Lauritzen Foreningen har sendt bårebukett til bisettelsene.

Foreningen
Som vanlig for Generalforsamlinger minner vi om formål og krav for vår ærverdige forening:
§1 i foreningens lover:
«Foreningen har til formål å arbeide for sjøfartens og sjømannsstandens interesser, og hevde standens verdighet og rettigheter i samfunnet. Foreningen er helt upolitisk. Foreningen skal også arbeide for å knytte sammen sjøfolk og sjøfartsinteresserte, samt virke for å bevare og utbedre kunnskap om lokal og nasjonal sjøfartshistorie.»
§2 i foreningens lover, utdrag:
«Ethvert medlem av foreningen er forpliktet til å påta seg verv.»

Foreningen eier eiendommen Kongshavns gt. 7, 3970 Langesund. Foreningen hadde pr. 31.12.2019, 83 medlemmer.

page1image1151104 page1image1150528

Styret som ble valgt på generalforsamling den 25. januar 2019 har vært følgende:

Formann: Nestformann: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamann: Varamann:

Lasse Lassen
Per Flåthe
Ola Aas
Leif Vidar Hansen Jørn Wenaas Trygve Thorstensen Thor Næss

Svein Giskemo

Virksomheten 2019.
Aktiviteter, foreningens drift:
Året 2019 har vært et aktivt og hyggelig år for vår forening.
Det har i året blitt avholdt en ordinær generalforsamling fredag den 25. januar, 10 ordinære styremøter og 1 ekstraordinært styremøte,
9 spiseaftener, 7 temaaftener og 2 medlemsmøter.
Og som vanlig åpent hus den 17. mai.
Kfr. Referater som er distribuert til samtlige medlemmer.

Torsdag den 2. mai fikk vi celebert besøk:
Venner fra Fredrikstad Sjømannsforening ankom på formiddagen med egen buss.
Programmet omfattet rusletur i byen med besøk av Kystlagets lokaler og samlinger, Cudrios sjøbod med historiske samlinger, besøk på «Huset» med foredrag om vår forenings historie og aktiviteter ved Knut Bjerke. Avslutning med lunsj på Victoria.
Ærverdige Fredrikstad Sjømannsforening er også spesiell i og med at de har kjøpt en gammel kirke som menigheten ikke lenger hadde bruk for, og avholder sine møter og arrangementer der. Vår forening planlegger derfor å avlegge dem er besøk i løpet av sommerhalvåret 2020.

Sjøfolkas minnedag ble i år arrangert av Skien Sjømannsforening søndag den 8. september.
Et tradisjonelt hyggelig og minnerikt arrangement til ære for våre kolleger som ble borte på havet.

Gudstjeneste i Skien Kirke, med etterfølgende samling og middag i foreningens særdeles hyggelige lokaler på bryggene i Skien.
Knut, Thor og Lasse deltok der.

Cruise med Fjordline ble gjennomført i mai. Mandag den 13. mai gikk 24 forventningsfulle medlemmer inkl. ledsagere og egne trubadurer om bord i M/S Stavangerfjord for cruising Skagerak og Norskekysten.

page2image1480704 page2image1483776

Med maxvær, sang og musikk seilte vi nordover i Vestlandets skjærgård, med panoramautsikt retning Bergen. En uforglemmelig seilas.

Onsdag den 31 oktober arrangerte vi «sangkveld» med ledsagere på «Huset».
John Bråthen, Roy Lundquist, John Ørvik og Jan Dørdal akompagnerte på gitar og alle sang.

Meget vellykket arrangement som vi tar opp igjen i 2020.

Losvesenets 300 årsjubileum i 2020.01.07 (stiftet 29.4.1720): Langesundsfjorden Kystlag har invitert vår forening til å være med på markeringen av 300 års jubileet, som f eks kan finne sted under kystkulturuka 2020. Kystlaget tar på seg lederjobben ifm arrangementet og ønsker at Sjømannsforeningen inngår i en prosjektgruppe. Losoldermannen støtter prosjektet. Knut Bjerke og Jan-Willy Johansen deltar fra vår forening. Arbeidet er allerede satt igang med å utvikle et lokalhistorisk hefte/bok o.a.

En av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at alle medlemmer føler seg vel og trives. Målet har også vært at alle skal være godt informert om det som skjer i foreningen. Viktig i så henseende er at referater fra møter og andre anledninger blir fulgt opp og distribuert til samtlige medlemmer, primært på e-mail og ellers via vår ombringer liste til de medlemmer som ikke har e-mail.
Dersom det er noe som er glemt, så er det viktig at det gis tilbakemelding / ros og ris til styret
En medvirkende årsak til økt trivsel er de nye lokalene som samler flere på tema- og spiseaftener.
Dugnad er også en trivselsfaktor og bør således annonseres til alle på forhånd.
La året 2020 bli et særdeles godt år for foreningen. Støtt opp å ta aktiv deltagelse i komiteer og dugnader. Vi skal ha en positiv holdning til byens mest ærverdige forening! Det er all grunn til å være stolt av å være en av foreningens medlemmer.

Deltagelsen i Langesund Turistservice ble igjen en suksess for vår forening. Også i 2019 har det imponerende mange fra vår forening som har stillt opp på vakt. Dette genererte et økonomisk tilskudd til foreningen på kr. 20.000
All ære til medlemmene! Denne tjenesten for turist- og kulturbyen Langesund fortsetter i 2020

Vi har også fått tilbake momskompensasjon for deler av våre hus utgifter med kr 16.291 Dette er et resultat av kasserer Ola Aas sin innsats og innsikt i lovverket.
Videre har vi mottatt driftstilskudd kr. 5.000 fra Rederiforbundet.

Vår forening har et hyggelig samarbeid med Langesundsfjorden kystlag og Langesund velforening om engasjement for å sommeråpne og betjene Cudrio Sjøbod.
Knut Bjerke, som sjømannsforeningens representant følger opp dette.

Prosjekt:
Som kjent så opphører undervisningen ved Croftholmen videregående skole i nær framtid. (2020-21) og Telemark Fylkeskommune søker å kvitte seg med eiendommen.
Fra folkeopinionen signaliseres det at denne eiendommen burde/må sikres for almen tilgjengelighet i framtida. Så vidt oss bekjennt foreligger det også klausuler ved tidligere eiendomsoverdragelser som går på at eiendommen skal øremerkes for maritim virksomhet, drift og undervisning.
Høsten 2017 inviterte Kystlaget, Langesund Vel og Sjømannsforeningen til møte om Croftholmen. Møtet ble avholdt 22.11.2017 hvor det ble enighet om at sjømannsforeningen skulle lodde stemningen i maritime miljøet ang. Croftholmen i framtida.
Som følge av dette fikk LoOS, våren 2018 mandat fra Maritime 5 Telemark om å vurdere muligheter for framtidig virksomhet på holmen. Knut Bjerke og undertegnede brukte våren 2018 på å sette opp en
relativt omfattende rapport hvilken ble oversendt M5T den 20. juni.
LoOS anså dette som avsluttet oppdrag og stillte saken i bero.
Nå er det imidlertid krefter, bl.a. Langesundsfjordens Kystlag, som er utålmodige og som frykter at Croftholmen kan bli solgt til private interesser og at eiendommen derved kan bli stengt for almen tilgjengelighet.
Prosjektet er derfor, til en viss grad blitt videreført i løpet av våren 2019 med LoOS som sentral aktør. Vi, LoOS, har mast på Bamble kommune, uten å ha fått den helt store responsen. Før nå, senhøstes 2019, da det ble arrangert et informasjonsmøte på Croftholmen. BK har utnevnt en kontaktperson som skal arbeide videre med bevaring av Croftholmen og fra vedkommende ble det opplyst at det skulle bli satt fokus på saken straks over nyttår.
Så får vi håpe at det ikke bare blir med «praten»

page4image1464704

T emaaftener:
Det ble i 2019 arrangert 7 temaaftener. Foredragene ble besøkt i varierende grad fra 15 til 35 medlemmer. Foredragsholderne var for det meste eksterne, men også egne krefter bidro. Temaaftenene har i flere år vært et viktig bidrag til foreningens profil og innhold. Det er derfor et sterkt ønske om at medlemmene bidrar med forslag til temaer som passer inn. Og ikke minst, møt opp på temaaftenene.
Leif V. Hansen, Rolf Formo og Tor A Dahl har også i år vært de styrende for å sørge for at vi har fått gode temaaftener.

Historisk arkiv:
Historisk arkiv er ledet av Knut Bjerke. I foreningens nye lokaler for historisk arkiv og eiendeler, har Knut sørget for en imponerende oppdatering og systematisering av foreningens historikk og eiendeler. I tillegg er det oppdatert historikk over sjøfartshistorie i våre nærområder. Per Flåthe og Knut har etter mandat fra styret stått for innkjøp og montering av hensiktsmessig elektronisk utstyr til disposisjon i «Garasjen»
Se for øvrig egen rapport fra leder Historisk Arkiv.

Web redaksjon – Hjemmesidene:
Web redaktør Tor A Dahl har siden august 2018 fungert som redaktør av vår hjemmeside. Den er nå meget godt innarbeidet, 10 år etter at Trygve Torstensen startet opp arbeidet.
Sidene er besøkt av personer fra fjernt og nært.
Redaksjonen er kontinuerlig oppdatert på det som skjer i foreningen, og legger ut det som anses som nødvendig og aktuelt.
Oppfordring til medlemmene om å benytte hjemmesiden, og ikke minst være bidragsyter til stoff dersom de har «noe på hjertet».

Huskomiteen
Huskomiteen har også i år bestått av: leder Leif Vidar Hansen, medlemmer Thor Næss, Tor A. Dahl og Allan Simonsen.
Det ble avholdt vårdugnad den 8. april. Dessverre særdeles dårlig oppmøte,
kun medlemmer av Huskomiteen. Så dette må bli bedre. Høstdugnad utført den 26. oktober.
Komiteen gjør en utmerket jobb og følger opp når noe melder seg. Se for øvrig komiteens rapport til styret.

Festkomiteen
Festkomiteen har bestått av 9 medlemmer, ledet av Helge Nilsen..

page5image1511360 page5image1511552 page5image1511744 page5image1511936 page5image1512128

Komiteen gjør en fremragende jobb også med å holde lokalene i topp stand. Det er ingen tvil om at spiseaftener er meget høyt verdsatt av medlemmene og når vi nå har langt bedre plass så har frammøte økt. Serverings og bordsettings rutiner i vår nye flotte spisesal i 1. etg. har vært under utvikling og har vel nå funnet sin form. Både frammøte og stemning under spiseaftenene våre tyder på at vi er på rett spor.

Det er viktig at alle er klar over at det å forberede og gjennomføre en spiseaften krever ganske mye forberedelser og etterarbeid.

Regnskap/budsjett
Regnskap er ført av vår kasserer Ola Aas, og viser for året 2019 et driftsresultat stort kr 110.817
For årets regnskap henvises til den økonomiske oversikten fra kasserer.

Regnskapet er revidert av
Roy Lundquist og Hans Petter Wærvågen.

Miljø
Det er ikke registrert at foreningens virksomhet forurenser miljøet.

HMS
Foreningens HMS-koordinator er Jørn Wenaas.
Sisste HMS kontroll ble gjennomført av ham og Leif Vidar Hansen den 21. november 2019.

Vold/Langesund den 7. januar 2020 f. styret
Lasse Johan Lassen
Formann

Filed under: referat

Løypemelding, arbeidet med etterbruk av Croftholmen

Styret i LoOS behandlet på styremøtet onsdag 31.10 referat fra møte med diverse aktør for etterbruk av Croftholmen. Se vedlagte referat med kursiv skrift.

Styret i LoOS ønsker ikke at foreningen skal kontakte den politiske ledelse i Fylkeskommunen på dette stadieum i prosjektet.

Likeledes når det gjelder pressedekning.

Saken stilles derfor i bero fra LoOS sin side, inntil videre.​

Dersom det kommer konkrete initiativ fra Kommunen, Maritime5-Telemark eller fra Kystlaget, så vil Sjømannsforeningen igjen engasjere seg og arbeide for mulig etterbruk av Croftholmen basert på vår rapport av 20.juni 2018.

 

Referat fra møte i Langesund og Omegns Sjømannsforening 25 oktober 2018 kl.1800 til 2000

Til stede fra Sjømannsforeningen:

Lasse Lassen – formann.

Knut Bjerke – foreningens representant i Maritime5-Telemark.

Svein Giskemo – styremedlem i Sjømannsforeningen.

Steinar Ris – invitert til møtet av formannen som rådgiver.

Til stede fra Langesundsfjordens Kystlag:

Bjørn Røbech Heggem Dag Holmer

Til stede fra Maritime5-Telemark:

Kjell Ivar Brynsrud

Tilstede fra Bamble kommune:

Ordfører Hallgeir Kjeldal

Agenda for møtet

 1. Orientering om «Rapport om mulig etterbruk av Croftholmen etter 2021» utarbeidet av Langesund og Omegns Sjømannsforening.
 2. Informasjon om Bamble kommunes arbeide med mulig etterbruk av Croftholmen.
 3. Eventuelt

Referat

Åpning av møtet. Formann Lasse Lassen understreket at hensikten med møtet var informasjonsutveksling.

 1. Knut Bjerke gjennomgikk rapporten og pekte på de utfordringer som ligger i rapporten. Rapporten er levert til Bamble kommune og registrert i postmottak.
 2. Ordfører Hallgeir Kjeldal orienterte om kommunens arbeide med prosessen for mulig etterbruk av Croftholmen:
  1. Bamble kommune er godt fornøyd med den rapporten som er utarbeidet. Den gir et godt grunnlag for kommunens videre arbeide med etterbruk av Croftholmen.
  2. Bamble kommune har etablert et eget prosjekt for Croftholmen.
  3. Prosjektansvarlig er Rådmannen i kommunen.
  4. Kommunen vil hente inn en ekstern rådgiver i den videre prosessen i den hensikt å få inn ekspertise som har erfaring med utvikling av denne type eiendommer.
  5. Fra kommunens side er det ønskelig å få flere offentlige og private aktører med i prosjektet.
  6. Maritime5-Telemark vil ikke bli invitert til å delta i en slik prosjektgruppe, men kommunen ønsker en nær dialog.
  7. Kommunen er i dialog med Fylkeskommunen og har førsterett til å erverve Croftholmen.
  8. Universitetet i Sør-Norge har vist interesse for etablering på holmen.
  9. Det er mulig å benytte eksisterende bygg med oppgradering til spesielle omsorgsplasser for kommunens innbyggere.
  10. Adkomst til holmen gir noen utfordringer med hensyn til fremtidige trafikkløsninger.
  11. Maritime5-Telemark tar gjerne imot en invitasjon til å orientere Fylkeskommunen om vårt arbeide og våre interesser for Croftholmen.
  12. Et koordinert og samlet initiativ til pressedekning er ønskelig når tiden er inne for et slikt initiativ.
  13. Tidsplanen for kommunens fremdrift er noe usikker, men i løpet av 1. halvår 2019, må noe avklares.
 1. Det fremkom under posten eventuelt følgende:
  1. Det er et stort ønske om at Bamble kommune overtar eierskapet til Croftholmen.
  2. Det er et ufravikelig krav om allmenn fri tilgjengelighet og et ønske om mangfold av aktiviteter.
  3. Prosessen om eierskap til Croftholmen bør være på plass før fylkessammenslutningen med Vestfold i 2020.
  4. Det er viktig at Fylkeskommunen ser på Croftholmen som kultur- og samfunnsinteressant objekt med tilhørighet i Bamble.
  5. Et fremtidig Croftholmen med et mangfold av aktiviteter vil være et samfunnsmessig «Fyrtårn» for hele Telemark.
  6. Markedsprisen for Croftholmen kan ikke være spesielt stor med hensyn til de store driftskostnader som knytter seg til holmen samt de formelle vernebestemmelsene som gjelder for holmen.

Møtet ble avsluttet kl.20:00.

Langesund den 27. oktober 2018

Knut Bjerke

Referent

Filed under: Artikler, referatTagged with: ,

Storm suksess med stormsuppe aften og sang kveld.

Musikk og stormsuppe

Dessverre ble det ikke fullt hus da medlemmer fra Styrbord Halser sørget for sang og musikk, mens Jørn serverte stormsuppe onsdag kveld. Humøret og innsatsen ble likevel ikke nevneverdig dempet av den grunn.

Gjensynsgleden med aldrende melodier og tekster sørget for en kjapp øking av pulsen og vibrato i stemmen, da foreningens medlemmer stemte i av full hals til «Sjømann», «Rosa på ball», og alle de andre sviskene som har fulgt foreningens sjømenn opp gjennom årene.

Mellom låtene gikk praten livlig. Slik musikk fremkaller minner på løpende bånd. Gamle distrikter med røde lys, havnekneiper og rullende dønninger preget samtalene. Kanskje lå det en ørliten lengsel i luften.

Styrbord Halser er en stor gruppe sangere og musikere. Vi fikk besøk av John Edvard Bråthen og Roy Lundquist, som førte an i allsangen.

Som kjent duger helten dårlig uten mat og drikke. Vår eminente kokk, Jørn, serverte stormsuppe. Denne fattigmanns sjømannskosten fortjener bedre tykte. I alle fall det Jørn lager, for suppa gikk ned på høykant. Litt enkel smøring av halsen i form av spiritus og øl, skjerpet apetitten, slik at kjøkkengjengen fikk avsetning på middagen.

Musikk og stormsuppe ble lite oppmøte til tross, en skikkelig suksess. Vi håper på flere slike opplevelser.

Foto og tekst ved Per Flåte

Filed under: Artikler, referat

Sjømennenes minnedag 3 september 2017

Langesund og Omegns Sjømannsforening inviterte til feiring av til Sjømennenes Minnedag, som tradisjonelt feires første søndag i september, i 2017 ble det 3. september.

Et arrangementet går på omgang blant sjømannsforeninger i regionen – i år var det vår tur.

Æren ved å arrangerer årets minnedag for sjømenn hadde vi tatt på oss med glede, og forening var innstilt på at dette skulle bli verdig feiring. Noe vi trygt kan si det ble.

Dagen ble behørig feiret med nedlegges av kranser, sjømanns gudstjeneste og bespisning av gjester på huset. Tradisjonsmat fra vår stuert, bacalao med tilbehørere.

Arrangementet startet ved minnestøtten for sjømenn som falt under krigen 1940 til 45. Foreningens medlem Ragnar Bjørnerud hold minnetale over falne sjøfolk og la ned krans. I talen minte Ragnar om sjøfolkenes betydning for utfallet av den 2. verdenskrig. Han trakk også fram lokale personer som bidro gjennom evakuering av nordmenn til Sverige. Koret «Styrbords halser» skapte en flott ramme rundt minnestunden med bl a Ja, vi elsker, Skomvær-valsenog Langesunds sangen.

Ragnar  Bjørnerud holdt minnetralen
og la ned krans på bautaen. Talen kan du laste ned her.

Deretter fortsatte arrangement i Langesund kirke hvor det ble gjennomført en gudstjeneste som var viet sjømenn som var druknet på havet.


Det ble en minnerik gudstjeneste i Langesund kike.

Pensjonert Sogneprest Storaker var liturg, kirkekoret i menigheten, Kor Koselig sang under gudstjenesten. Sognepresten tok utgangspunkt i fortellinger rundt kirkeskipene som henger i alle kirker og tradisjonene rundt dette. Det var også nattverd.Sangene som koret sang, hadde også sitt utspring fra livet på havet. Finn Arild Arntzen fortalte om opprinnelsen for minnestøtten på utsiden av kirken. Da han var Kirkegårds verge hadde folk kommet og etterlyst en plass å legge ned blomster for de som var forsvunnet på havet og som ikke hadde egen gravplass. Han hadde da fått laget minnestøtten og plassert den ved siden av utgangen fra kirken.

Gudstjeneste ble avsluttet med kransepålegging på minnestøtten, for sjømenn som fant sin grav på sjøen.

 
Formann Rolf Formo la sammen med arrangementsleder Knut Bjerke ned krans på minnestøtten etterfulgt av korsang.

Hilsen med blomster er sendt til sogneprest Kjell Storaker og organist Signe Pande i dag:

«Tusen takk for en flott og inkluderende sjømanns-gudstjeneste til minne om sjøfolkene på Sjømennenes Minnedag. Det var bare positive tilbakemeldingerfra alle tilreisende Sjømannsforeninger. Nydelig fremførte sanger av «Kor koselig» og veldig passende musikk. En stor takk til alle».

Sjømansforeningen med gjester tok seg videre med en omvisning og informasjon om Langesund for våre gjester, og til huset hvor det var et stilig arrangement med påfølgende bespisning med tilbehør. Stuert og hans mannskaper hadde dekket til for et festmåltid med bacalao.

 

I underkant av 40 deltaker fra 7 forskjellige Sjømannsforeninger deltok på minnemiddagen i vår nye spisesal. Det ble servert Bacalao med tilhørende drikke i tradisjonell stil. Formann Rolf formo åpnet  – ønsket velkommen til bords og ga deretter ordet til Toastmaster – Knut Bjerke. Kai Th. Lunde fra Brevik og Omegn Sjømandsforening fremførte en appell til deltakende Sjømannsforeninger om neste års arrangement. Sandefjord Sjømannsforening påtok seg spontant å arrangere neste års Sjømennenes Minnedag.

Lasse Lassen holdt en glimrende tale til sjøfolkene og Kai Th. Lunde takket for maten. Etter middagen gikk våre deltakere og gjester opp i 2.etasje og fikk servert kaffe og avec for de som ønsket det. Et hyggelig samvær med mange gode sjømannsvenner ble avsluttet ca. kl.1600 som var etter programmet. Talen til Lasse kan du laste ned her.

Klokka ble rundt 17 før de siste forlot lokalet.

 

Filed under: referat, utleie

Fra nødhavn til skipsverft

Telemark Museum/Bamble Museum arrangerte sommeren 2013 en utstilling i Cudrio Sjøbod, Langesund. Utstillingen tok oss med fra den tiden Langesund var en nødhavn for ca 1000 år siden, fram til Langesund Mekaniske Verksteds slutt i 1968. Utstillingen foreligger nå på nettet.

Utstillingen hadde navnet “Fra nødhavn til skipsverft”. Bak utstillingen sto Bambles egen lokalhistoriker Roger Normann (bildet nedenfor t.v.), som var leid inn av Telemark Museum. Han jobbet fram utstillingen sammen med museumsdesigner Bjørn Helgedagsrud, Telemark Museum (bildet nedenfor t.h.) (klikk på bildene så blir de større)

[twocol_one]
Foto: TA
Foto: TA
[/twocol_one] [twocol_one_last]
Foto: TA
Foto: TA
[/twocol_one_last]

Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: “Fra skipsverft til offshoreverksted”, Grenland Offshore.

Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: "Fra skipsverft til offshoreverksted", Grenland Offshore.
Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: “Fra skipsverft til offshoreverksted”, Grenland Offshore.

Utstillingen hadde hovedvekt på Langesund Mekaniske Verksted som for om lag 100 år siden ble et mekanisk verksted. Da startet den moderne skipsbyggingen som varte fram til slutten av 1960-tallet. Siste skip som ble bygget var “Stena Britanica”, byggenummer 55, og ble levert i 1967.

Utstillingen var meget publikumsvennlig. Det var tatt i bruk plakater der historiene kom fram i ord og bilder. Det var en viktig målsetting å få fram historien også for besøkende som ikke kjente den fra før. For de som hadde kjennskap til verkstedets historie fra før, var det en meget interessant “repetisjon”. Utstillerne lyktes med, gjennom tekst, gammelt verktøy, modeller og bilder, å formidle en viktig skipsbyggerhistorie fra Langesund. Publikum vi møtte var begeistret.

Nå foreligger hele utstillingen fra Cudrios Sjøbod som nettutstilling! Fra sist sommer og fram til jul har redaksjonen vært i kontakt med Telemark museum om digitalisering av utstillingen. Innleid ekspertise ved Ingrid L Hansen, har stått for nettutstillingen. Hun har også skrevet en artikkel om Langesund Mekaniske Verksted på Wikipedia.

Rett før jul var nettutstillingen ferdig. Telemark Museum hilser oss og sier: “Legg gjerne ei lenke på heimesida dykkar!” Det har vi gjort med glede.

Vi gir oss med presentasjonen av nettutstillingen her og anbefaler leserne å klikke på linkene nedenfor. God fornøyelse!

http://www.telemarkmuseum.wordpress.com

http://www.no.wikipedia.org/wiki/Langesund mekaniske verksted

Som avslutning: Red. synes det er særdeles morsomt at våre websider brukes som kildehenvisning også i denne sammenheng.

Filed under: Historiske godbiter, referat