Exit «sjømann»

Den 5.11.2012 hadde vi på denne siden, en artikkel med overskriften «Truer sjømannen». Artikkelen refererte seg til et utvalg som hadde gått gjennom Sjømannsloven. (Les artikkelen lenger nede i «nyhetsarkivet»).

Utvalgets arbeid med en ny sjømannslov har de seneste måneder vært til vurdering og behandling i Nærings- og Handelsdepartementet. Den 20.august 2013 ble den nye loven iverksatt. Den nye Skipsarbeidsloven erstatter den gamle Sjømannsloven som sammen med ILOs konvensjon regulerer sjøfolks arbeids- og levevilkår.

«Dagen i dag (den 20.8. red anm.) er en milepæl for sjøfolk og skipsfarten. De nye reglene betyr en vesentlig styrking av sjøfolks rettigheter», sa nærings- og handelsminister Trond Giske.

Et viktig punkt i Skipsarbeidsloven er ny terminologi: Av hensyn til kjønnsnøytral lovgivning er uttrykket «sjømann» erstattet med «arbeidstaker» og den nye loven heter derfor Skipsarbeidsloven (og ikke Sjømannsloven).

Andre viktige punkter i loven er:

  • Aldergrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år
  • Stillingsvernet for sjøfolk styrkes
  • Rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen ved tvist om en oppsigelse er lovlig
  • Utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter
  • Arbeidstakeres rett til drøfting og informasjon styrkes
  • Rederiet gjøres solidarisk ansvarlig for arbeidstakers økonomiske forpliktelser
  • For NIS-skip er det gitt unntak slik at konkurransedyktigheten i NIS ikke påvirkes i vesentlig grad.