Kjøp av Najaden

På styre møte 7. september ble det beslutte å kjøpe modellen av Najaden. Saken ble referat på medlemsmøte samme dag. Kostnaden på kr 70 000.- blir forskuttert av foreningen.

Flere medlemmer har gitt uttrykk for at de vil arbeide for å finne sponsorer til kjøpet. Alle sponsorer vil bli skrevet inn på egen plakett som vil bli satt opp ved modellen.

Styret har også invitert medlemmene til å tegne gave aksjer i prosjektet, aksjene vil ha en minimums verdi på kr 500.-. Et eget gavebrev vil bli laget og sendt aksjeeier på E-post.

Det er opprettet egen konto i vår bank, 2601 37 23124 for innbetaling ved kjøp av aksje(er). Husk å merk med navn.

Vedlagt er kopi av Gavebrev/akjse.

Gavebrev-aksje i Najaden Trykk på link for å se mal.