Langøya tur 17.8.22

Referat fra tur til Langøya 17.08.22.

Svein Erik Nilsen og Leif V. Hansen sørget for transport til Langøya av de 16 frammøtte.

Eiere av Langøya.
Turen startet ved gjestebryggen guidet av Leif med god hjelp av Knut.
Det ble orientert om eierne av Langøya fra 1100-tallet og fram til i dag. Den første eier av Langøya(som kan dokumenteres) var Gimsøy Kloster i Skien som hadde store eiendommer i Grenland på 1100-tallet. Langøya ble senere overtatt av Kongen eller Staten. Det ble anlagt et saltkokeri på Langøya i 1602 i regi av Christian den 4.. Forvalter for saltverket var den berømte sjøhelten Curt Sivertsen Adeler Søfren Jensen. 
Senere eiere på 1800-tallet var Jørgen Wright, James Houlder og Vauvert & Høegh. Langesundsfjordens Buxerdampskipsselskap overtok i 1877 noen tomter midt på øya. De bygde bunkringsstasjon og lagerhus for taubåtene og et stort administrasjonshus rett syd for der båtbyggeriet er i dag. Taubåtselskapet opphørte tidlig på 1900-tallet, og administrasjonsbygget ble solgt til en kar fra Notodden. Han demonterte huset og fraktet det sjøveien til Notodden. Der ble det bygd opp igjen som Victoria Hotell. Hotellet ble totalskadd i brann i 1924 og ikke gjenoppbygd.

Langesunds store velgjører, Alfred Corning Clark som var en god venn av Ingeniør Jens Skougaard, kjøpte Langøya i 1885 og forærte øya til Skougaard i 1892. Øya ble senere solgt til fetteren skipsreder Lorentz Severin Skougaard. Han testamenterte Langøya og Lilløy til Langesunds befolkning i 1947. Testamentet ble fullbyrdet ved hans død i 1965. Det ble presisert spesielle ønsker fra Skougaard i testamentet vedr. friluftsliv, bålbrenning telting etc. Dokumentet er ikke juridisk bindende, men bør respekteres.

Naturkvalitetene på øya er det Statsforvalterens Miljøavdeling som ivaretar og forvalter.

Bygninger på øya.

Losrede

Fra tidlig 1700-tallet var det et såkalt «losrede» på Langøya. Av gamle kart kan vi se 4 hus med avtegnede jorder og to brygger med to losjoller på nordenden av øya.

Langøytangen fyr:

Fyret ble satt i drift i 1839 og hadde fastboende betjening fram til 1970. Fyret ble helautomatisert i 1990.

Langøya hovedgård.

Huset ble antagelig oppført på siste halvdel av 1800-tallet. Det ble benyttet som feriested for familien Skougaard i sommerhalvåret.
I dag leies huset ut til restaurant-drift som er spesielt populært i sommerhalvåret.

Forpakterboligen.

I denne boligen bodde forpaktere med sine familier ansatt av Skougaard. Den siste forpakteren på Langøya var Georg Mustad som bodde i boligen fra 1955 til 1968.
Ved siden av å være forpakter drev han sitt eget båtbyggeri som han var aktiv i fram til sin død i 2020. Han ble 90 år gammel.

Badehuset.

Badehuset er nå revet. Det lå i bukta mellom Langøya og Lilløy på Langøysiden tvers av hovedgården

Naftahuset.

Naftahuset lå litt syd for Hvittingbukta. Skougaard hadde en liten lystbåt drevet på nafta. Nafta er høyeksplosiv, og huset ble derfor plassert langt fra øvrig bebyggelse..

Langøya  var på 1950-,60,- og 70.tallet i flittig bruk. Etter hvert som båtene ble større, ble det vanskelig å legge til på  øya. Etter barkbillekrigen på slutten av 70-tallet ble det foretatt hogst og nyplanting. Store flåttplager holdt også besøkende borte, og øya grodde nesten helt igjen. 

På 90-tallet ble det iverksatt tiltak for bekjempelse av flåtten. Dette ga positive resultater.

Langøya er et typisk kystkulturlandskap. Med unntak av Langøytangen Fyr og et lite område på vestsiden i forbindelse med Langøya Hovedgård, er øya vernet etter naturloven som landskapsvernområde med dyre- og plantelivsfredning.

Hovedsakelig pga. opphør av beite og skjøtsel har naturen forandret seg i forhold til gjengroing. Gjengroing vurderes som viktigste trussel for øya i forhold til det rike plantelivet på øya. I samråd med Statsforvalteren og kommunen er det satt i gang en omfattende rydding. Rydding av furu, ask, einer, bjørk, osp rogn, selje m.fl. og fremmede busker ryddes. Gamle furutrær og død ved over 20 cm i diameter spares. Arbeidet blir hovedsakelig utført av foreninger og frivillige grupper. Dette arbeidet har gitt positive resultater. Det er registrert økt bestand av nøkleblom og flueblomst på de ryddede områdene. Det ble f.eks. registrert godt over 100 flueblomsti juni fra omtrent midt på øya og sydover.

Turen på Langøya ble avsluttet ca. kl. 1900, og noen møttes på «Huset» til en hyggelig prat etter endt tur.

Det ble ved ankomst Langøya valgt inn tre nye medlemmer: Kåre M. Hansen, Bård Hoksrud og Tinny Bjerkøen.