Referat fra medlemsmøte og spiseaften, med innlagt demonstrasjon av hjertestarter.

Hjertestarteren er en gave fra Eli Britt Bjerke kona til Formann Knut

Referat fra medlemsmøte 5.oktober 2022

Formannen ønsket velkommen til medlemsmøte og spiseaften.

Spesielt ønsket vi våre gjester fra Porsgrund og Omegns Sjømandsforening velkommen. Det var:

Carl F. Schrumph – Formann, Helge Larsen og Eivind H. Abrahamsen

 1. Styret har i dag gjennomgått demonstrasjon av Hjertestarter og førstehjelp ved Per Robert Jøntvedt. Hjertestarteren er en gave til Sjømannsforeningen. Den er plassert i garderoben til spisesalen i 1.etasje.

Gaven er fra Formannens kone – Eli Britt Bjerke. Vi takker hjerteligst for gaven.

 • Status Økonomi for 2022– Økonomien er tilfredsstillende. Budsjettmøte for 2023 avholdes den 14.desember.

Søknader om bistand og bidrag for dugnad:

 1. Søknad sendt til Sjømannsfondet – NOK 5000,-.
  1. Søknad sendt Bamble kommune om støtte til kjøp av skipsmodellen «Najaden» – NOK 10.000,-. (Søknad ikke innvilget av Bamble kommune). Foreningen mener at skipsmodellen er en maritim kulturhistorisk bauta av stor betydning og sammen med minnebautaen over Hans Peter Holm på Langesund kirkegård bidrar kjøpet av «Najaden» til Langesunds maritime historie.
  1. Bidrag fra Langesund Turistservice for vakter sommeren 2022– NOK 30.000,-. Vi takker alle medlemmene for imponerende arbeide i sommer.
  1. I tillegg kommer svar på søknad om momsrefusjon.
  1. Gave/aksjebrev i Partsrederiet «Najaden» er i fred med å utstedes. Seks aksjebrev av NOK 500,- er allerede tegnet og vi håper på god oppslutning fra medlemmene som støtte til skipsmodellen. Ta kontakt med formannen for nærmere info om betaling og utstedelse av Gave/aksjebrev.
 • Følgende nye medlemmer ble opptatt på medlemsmøtet:
  • Svein Nesholdt.
  • Nils Petter Nyberg.
  • Erling Annas Sjøboden.
  • Ola Flåten.
 • Forlag til endring av forenings lover Paragraf 2 Opptakelse/Tillitsverv.
 1. Tredje setning forslås som følger: Søknad om medlemskap må anbefales av 2 medlemmer.
 • Siste setning endres som følger: «Om søkeren skal opptas som medlem avgjøres på medlemsmøter ved håndsopprekning på det første ordinære medlemsmøte der minst 15% av forenings medlemmer er tilstede».
 • Opptak av nye medlemmer avgjøres med simpelt flertall på medlemsmøtet.
 • Forslaget legges frem for Generalforsamlingen i januar 2023.
 • Styret arbeider med programmet for våren 2023. Forslag mottas med takk!!
 • Jubileumsboken til 100 års jubileet. Det arbeides med bok-prosjektet ut over høsten og at vi tar en status i januar 2023. Deretter avtaler vi møte med Gunnar Moen for den videre fremdrift. Innspill til bok-komiteen tas imot med takk!!
 • Neste medlemsmøte er 19. oktober. Møtet er med dåp av skipsmodellen «Najaden». Vi håper på god oppslutning fra medlemmene. Det vil bli servert gratis «bobler» i glassene i forbindelse med dåpsseremonien. Baren er åpen og det vil bli holdt et 30 minutters foredrag om «Najaden» og slaget på Lyngør havn. Thor Hansen fra POS vil fortelle litt om sitt arbeide med skipsmodellen «Najaden».

Langesund, 7. oktober 2022.

Knut Bjerke

Formann